Istraživanje

Istraživanje2020-04-09T22:52:14+00:00

Istraživačke aktivnosti će se odnositi na proučavanje istorijskih konteksta koji su stvarali određene segmente kulturnog nasljeđa, njihove elemente, osobine, spomenike i artefakte. Sastojaće se od rada sa dokumentima u arhivima, bibliotekama, rukopisnim, foto i video zbirkama različitih institucija, preduzeća i pojedinaca, kao i terenskih istraživanja na samim lokacijama (crtanje planova, foto i video dokumentovanje postojeće stanja, intervjui, ankete itd). Predviđeno je da se obradi oko 500 spomenika i artefataka kulturno-istorijskog nasljeđa na području Crne Gore. Izabrana kulturna dobra će obuhvatati period od praistorije do modernog doba, razvnomjerno problemski i teritorijalno zastupljena. Odabir spomenika će se bazirati na sadržaju i hijerarhiji zvaničnog „Spiska zaštićenih kulturnih dobara Crne Gore“, koju je izradilo Ministarstvo kulture Crne Gore, kao i rezultata relevantnih projekata iz ove oblasti, koji su tokom prethodnih godina realizovani uz podršku ministarstava nauke i kulture Crne Gore. Dobijeni podaci će biti selektovani u skladu sa stepenom relevantnosti i pretočeni u elektronski servis dostupan korisnicima “pametnih” mobilnih telefona i tablet uređaja (mobilna aplikacija “Kulturna mapa Crne Gore”), zatim u višeslojnu GIS bazu podatatka, online dostupnu kako bi bila pristupačna najširem krugu zainteresovanih. Diseminacija ostvarenih rezultata će se takođe vršiti kroz objavljivanje monografije i zbornika dokumenata, članke u relevantnim naučnim časopisima, izlaganja na naučnim skupovima, kao i organizaciju foto izložbi, radionica, predavanja i završne konferencije na kraju projekta. Da bi se ove aktivnosti uspješno realizovale i da bi, uopšte, ojačao svoje naučno-istraživačke kapacitete, Aplikant će kupiti odgovarajuću količinu tehničke opreme, organizovati mobilnosti članova tima ka partnerskim institucijama, pripremiti potrebnu dokumentaciju i ispuniti ostale infrastrukturne uslove za akreditaciju programa obrazovanja turističkih vodiča u oblasti kulturnog turizma, kao i zaposliti mladog istraživača u oblastima prediđenim planom rada za vrijeme trajanja projekta.